Skoda Karoq Waiting times Motability car [Skoda Karoq]